Zawód Strażak

Zawód Strażak - jak zacząć karierę w PSP

Służba Strażaka jest zawodem o wysokim stopniu ryzyka.

Istnieją dwie możliwości wstąpienia do służby Państwowej Straży Pożarnej.

Pierwszym sposobem jest przyjęcie do służby przygotowawczej.

Drugim sposobem pracy w PSP jest służba kandydacka.

Warunki przyjęcia do PSP:

 • Obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Nie karalość.
 • Średnie wykształcenie.
 • Uregulowany stosunek do słuzby wojskowej.
 • Predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w PSP.

Dokumenty, które należy złożyć do PSP

 • Podanie.
 • CV (życiorys).
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kserokopia książeczki wojskowej.
 • kserokopia prawa jazdy.
 • Element Listy

Punkty preferencyjne:

 • Członkostwo w OSP.
 • Obsługa sprzętu ciężkiego (podnośniki, drabiny itp).
 • Kwalifikacje płetwonurka.
 • Wyższe kategorie prawa jazdy np.: BE, CE.
 • Wyższe wykształcenie.

W CV należy umieścić zapis „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz umieszczenie ich na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w ……………..„.

Nabór do służby prowadzony jest w KM PSP w przypadku wolych etatów i składa się z etapów:
1: złożenie dokmentów –
a) ocena z złożonych dokmentów.
2: test sprawności fizycznej
próby dla mężczyzn:
 • Próba wydolnościowa – zmodyfikowana metoda harwardzka

  topień o wysokości 40 cm

 • bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,
 • bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,
 • podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń;
 
próby dla kobiet:
 • Próba wydolnościowa – zmodyfikowana metoda harwardzka topień o wysokości 30 cm
 • bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund
 • bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,
 • podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 8 powtórzeń.
może być zmodyfikowany na:
 • siady proste z leżenia tyłem
 • rzut piłką lekarską
 • bieg wahadłowy
 
rozmowa kwalifikacyjna – Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:
a)    umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;
b)   motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
c)    zdolność analitycznego myślenia;
d)   umiejętność planowania i organizowania pracy.
 
Test wiedzy
Test wiedzy składa się z 20 pytań zawierających 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
 
Test kompetencyjny.
Test kompetencyjny składa się z 5 kompetencji, przeprowadza się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i trwa do 35 minut.
Na każdą z badanych kompetencji przypada po 5 pytań zawierających 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
 
Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)
uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.
 
Sprawdzian z pływania
uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.
 
Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą całe postępowanie kwalifikacyjne i zostaną przyjęci do Państwowej Straży Pożarnej są mianowani na 3 lata do pracy w służbie przygotowawczej. Po upływie tego okresu są mianowani na stałe.
 
Drugim sposobem pracy w PSP jest służba kandydacka.
Służbę kandydacką pełni się w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej, która kształci kandydatów w systemie dziennym. Ukończenie tych uczelni umożliwia zdobycie tytułu inżyniera pożarnictwa (albo magistra inżyniera pożarnictwa w przypadku kontynuowania nauki) lub tytuł technika pożarnictwa, co umożliwia pracę w tych zawodach w jednostkach straży pożarnej. Czas nauki wliczany jest do stażu pracy.