PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Logo PSP
LOGO PSP

 

 

Państwowa Straż Pożarna – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec Ministra Spraw Wewnętrznych.

        Historia

Państwową Straż Pożarną powołano ustawą z dnia 24 sierpnia 1991. Do zadań Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ustawą należy:
rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono przepis do ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, dotyczący realizacji innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej dodano przepis o współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy :

 
1/ rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych  miejscowych zagrożeń,
2/ organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub    likwidacji miejscowych zagrożeń,
3/ wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
4/ kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
5/ nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
6/ prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony   ludności.
 
           Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem krajowego systemu  ratowniczo-gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:
 
1/ walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
2/ ratownictwo techniczne,
3/ ratownictwo chemiczne,
4/ ratownictwo ekologiczne,
5/ ratownictwo medyczne.
 
           Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są :
 
1/ Komenda Główna,
2/ komenda wojewódzka,
3/ komenda powiatowa / miejska /,
4/ Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły oraz ośrodki szkolenia,
5/ jednostki badawczo – rozwojowe,
6/ Centralne Muzeum Pożarnictwa.
 
W skład komendy powiatowej / miejskiej / Państwowej Straży Pożarnej wchodzą
jednostki ratowniczo – gaśnicze.
 
Ustanowione zostały korpusy i stopnie w Państwowej Straży Pożarnej
w następującym porządku :
 
1/ w korpusie szeregowych straży pożarnej :
    a/ strażak,
    b/ starszy strażak,
 
2/  w korpusie podoficerów straży pożarnej :
    a/ sekcyjny,
    b/ starszy sekcyjny,
    c/ młodszy ogniomistrz,
    d/ ogniomistrz,
    e/ starszy ogniomistrz,
 
3/  w korpusie aspirantów straży pożarnej :
    a/ młodszy aspirant,
    b/ aspirant,
    c/ starszy aspirant,
    d/ aspirant sztabowy,
 
4/  w korpusie oficerów straży pożarnej ;
    a/ młodszy kapitan,
    b/ kapitan,
    c/ starszy kapitan,
    d/ młodszy brygadier,
    e/ brygadier,
    f/ starszy brygadier,
    g/ nadbrygadier,
    h/ generał brygadier
 
źrdło; https://pl.wikipedia.org/

Ustanowione zostały korpusy i stopnie w Państwowej Straży Pożarnej

Korpus szeregowych straży pożarnej:

 • Strażak
 • Starszy Strażak

Korpus podoficerów straży pożarnej:

 • Sekcyjny
 • Starszy Sekcyjny
 • Młodszy Ogniomistrz
 • Ogniomistrz
 • Starszy Ogniomistrz

Korpus aspirantów straży pożarnej:

 • Młodszy Aspirant
 • Aspirant
 • Starszy Aspirant
 • Aspirant Sztabowy,

Korpus oficerów straży pożarnej:

 • Młodszy Kapitan
 • Kapitan
 • Starszy Kapitan
 • Młodszy Brygadier
 • Brygadier
 • Starszy Brygadier
 • Nadbrygadier
 • Generał Brygadier